Jokes

    Marjorie Preston wrote “OH! That’s Funny! 101 Hilarious Ohio Jokes.”